• Η προσφορά τιμής σας είναι κενή

ΓΚΠΔ

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 18/2018 Συντ. σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τροποποίηση ορισμένων νόμων και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ΕΚ και R της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που καταργεί Οδηγία 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) Προστασία των προσωπικών δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας Με ισχύ από 25.5.2018, όλα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - εφεξής «ο Κανονισμός»).

 

 

Στοιχεία χειριστή

 

Στοιχεία αναγνώρισης χειριστή:

 

 

 

Επωνυμία εταιρείας: ADRIATIK STONE a.s.

Εγγεγραμμένο γραφείο: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Steuernummer: 2023660166

ΑΦΜ: SK2023660166

Εγγεγραμμένος σε: Εμπορικό Μητρώο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Nitra

Ενότητα: Α.Ε

Αρ. ένθετου: 10462 / Ν

Για λογαριασμό του οποίου ενεργεί: Feriz Mazreku

 

 

Ποια είναι η πολιτική απορρήτου;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν με ασφάλεια, σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας της ADRIATIK STONE a.s. για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Μόνο ο χειριστής θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα· ορισμένους μεσάζοντες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα βάσει των οδηγιών του υπευθύνου επεξεργασίας, για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας και σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας του υπευθύνου επεξεργασίας και των οντοτήτων στις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να παρέχει προσωπικά δεδομένα από το νόμο. Θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες διατήρησης του χειριστή. Εάν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων σε αποθετήρια αντιγράφων ασφαλείας, αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν σύμφωνα με τους επιμέρους κανόνες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα αποθετήρια αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση σε συμβάντα ασφαλείας, ιδιαίτερα για παραβιάσεις δεδομένων λόγω του συμβάντος ασφαλείας.

 

 

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων;

 

Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον υπεύθυνο επεξεργασίας:

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υπόκεινται σε επεξεργασία και, εάν ναι, να έχει πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες:

 

σκοπούς επεξεργασίας·

τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων·

τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν παρασχεθεί ή θα παρασχεθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·

εάν είναι δυνατόν, την αναμενόμενη περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της·

την ύπαρξη του δικαιώματος να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διορθώσει ή να διαγράψει ή να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή το δικαίωμα αντίρρησης σε τέτοια επεξεργασία·

το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή·

εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν ληφθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την πηγή τους·

την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2. 1 και 4 του κανονισμού και σε αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που χρησιμοποιείται καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

 

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τις κατάλληλες εγγυήσεις σχετικά με τη διαβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού.

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να χρεώσει ένα εύλογο τέλος που αντιστοιχεί στο διοικητικό κόστος για τυχόν πρόσθετα αντίγραφα που ζητήσει ο ενδιαφερόμενος. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, οι πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ζητήσει άλλη μέθοδο. Το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.».

 

 

 

Δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων:

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διορθώσει λανθασμένα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όσον αφορά τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, μεταξύ άλλων με την παροχή συμπληρωματικής δήλωσης.

 

 

 

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα «λήθης»):

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

 

τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους ελήφθησαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο·

το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. 1 γράμμα (α) ή άρθρο 9 παράγραφος 1) 2 γράμμα (α) Κανονισμοί και, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία·

το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2. 1 του κανονισμού και δεν υπερισχύουν των νόμιμων λόγων επεξεργασίαςδηλαδή ο ενδιαφερόμενος αντιτίθεται στην επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. 2 Κανονισμοί.

προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με νομική υποχρέωση βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας·

έχουν συλλεχθεί προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1. 1 του Κανονισμού.

Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

 

να ασκήσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης·

να εκπληρώσει νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή να εκπληρώσει καθήκοντα που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που ανατίθεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας·

για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2. 2 γράμμα η) και i) καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 2. 3 του κανονισμού·

για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 2. 1 του κανονισμού, εάν ο νόμος που αναφέρεται ανωτέρω είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη ή σοβαρά δύσκολη την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας, ή

να αποδείξει, να διεκδικήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.

 

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων·

η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά αντ' αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους·

ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για να αποδείξει, να διεκδικήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις·

ο ενδιαφερόμενος αντιτάχθηκε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1. 1 του κανονισμού, έως ότου επαληθευτεί ότι οι νόμιμοι λόγοι εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης υπερτερούν των νόμιμων λόγων του ενδιαφερόμενου.

 

 

Όταν η επεξεργασία σύμφωνα με τα παραπάνω περιορίζεται, αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τη διατήρηση, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικό πρόσωπο ή για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος ή κράτους μέλους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο που έχει φθάσει στον περιορισμό επεξεργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

 

 

 

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων:

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αποκτήσει προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, και έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να αποτραπεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν: (α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2· 1 γράμμα (α) ή άρθρο 9 παράγραφος 1) 2 γράμμα α) του κανονισμού ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 1 γράμμα και (β) εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

Κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στον άλλο, στο μέτρο του δυνατού τεχνικά.

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

 

 

Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των αντιρρήσεων για δημιουργία προφίλ (εάν υπάρχουν):

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. 1 γράμμα ε) ή στ) του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αντιρρήσεων για την κατάρτιση προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να επεξεργάζεται περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν αποδεικνύει τους απαραίτητους νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή τους λόγους για την απόδειξη, τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τους σκοπούς αυτού του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ στο βαθμό που σχετίζονται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τέτοιους σκοπούς.

 

 

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

 

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του, του τόπου εργασίας ή της εικαζόμενης παράβασης, εάν κρίνει ότι ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η οποία παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό. Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78.στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων απευθύνει την καταγγελία του σε αιτιολογημέν&epsilon